להלן נתונים סטטיסטיים אודות תלונות שהתקבלו אצל מבקר המועצה, המשמש אף כממונה תלונות הציבור, במהלך שנת 2014

שנה 2014 2013 שינוי
מספר תלונות 20 13 7+
תלונות מוצדקות 6 4 2+
תלונות בחלקן מוצדקות 5 3 2+
תלונות שאינן מוצדקות 3 5 2-
תלונות שלא נבדקו 6 1 5+
מספר תושבים לסוף שנה 38,000 37,069 2.5%
יחס תושבים ; תלונות 1:1900 1:2851 50%

 

  הנילון גוף התלונה מסקנות
1 תברואה ביוב לקוי מוצדקת
2 ארנונה

סטטוס מבנה לא מתאים

לא נבדקה, הוגשה למבקר המדינה

זכאות להנחה  לא נבדקה. הפנייה טופלה על ידי מנהל ההכנסות
3 מקומי טוהר בחירות לוועד מקומי  לא נבדקה, בסמכות ועדת הבחירות המרכזית
4 היטל דרישת תשלום נוספת לעבודת פיתוח לא נבדקה. התלונה נשלחה למבקר המדינה וטופלה על ידי סגן ראש המועצה
5 מקומי תקן רב ליישוב לא מוצדקת
6 חינוך תשלום שכר שלא במועד לא מוצדקת
7 מקומי בנושא אגודה שיתופית לא נבדקה. בסמכות רשם האגודות
8 רווחה אופן הטיפול של אגף הרווחה מוצדקת בחלקה
9 הנדסה שירות התחזוקה של מתקני הכיבוי מוצדקת בחלקה
10 מקומי תשלום דמי פיתוח בהרחבה מוצדקת בחלקה
11 מקומי זימון נציג היישוב במליאה ליישיבות הוועד מוצדקת
12 מקומי ליקוי באספקת מי שתיה מוצדקת בחלקה
13 תכנון ובנייה 2 תלונות בגין חריגות מהיתר בניה מוצדקות
14 איכות הסביבה שימוש פרטי ברכב הפקח מוצדקת בחלקה
15 קבלן כ"א נאותות תשלום פיצויים בגין סיום יחסי עובד מעביד עם קבלן כ"א מוצדקת
16 מקומי אי סדרים בוועד מקומי  מוצדקת
17 מקומי פרסום החלטת ועד לא נבדקה, מדובר בסוגיה משפטית
18 אגרות נאותות גביית אגרה בגין קבלת מסמך אישור לא מוצדקת